QUAY LẠI ĐI

Thế là hết, anh rời xa Nguồn Cội
Còn mong gì, ngày hội của quê hương
Cội Cha Ông, thậm thâm vi diệu
Chuyển đất trời, tỏ rạng mười phương
Anh bước chân, vào đường tăm tối
Đầy chông gai, vạn lối yêu tinh
Quay lại đi, đi theo truyền thống
Đường Cha Ông, đẹp lắm bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn