ĐẤNG TỐI LINH DÂN TỘC VIỆT NAM

ĐẤNG TỐI LINH
DÂN TỘC VIỆT NAM

Chúng ta có khi nào nghĩ đến người có đủ quyền năng. Điều khiển tất cả Hồn Thiên Anh Linh, trải qua các thời kỳ Vua Chúa, cũng như Vương, Quan, Tướng Lĩnh qua các thời kỳ triều đại. Từ thời dựng nước Văn Lang đến bây giờ. Với sức mạnh Hồn Thiên năm nghìn năm Văn Hiến là một thế lực vô biên. Không gì là làm không được. Cho đến thay đổi một triều đại dễ như trở bàn tay.
Chúng ta có biết người đó là ai không? Người mà có đủ quyền năng điều khiển Hồn Thiên Anh Linh năm nghìn năm trải qua các thời kỳ triều đại Vua Chúa. Người đó là ai ?
Phật Thích Ca. Chúa Giê xu. Khổng Tử, Lão Tử ?
Thưa các Bạn những người nói trên, không có khả năng đó, cũng như không đủ quyền năng điều khiển Hồn Thiên Vua Chúa, cũng như Vương, Quan, Tướng Lĩnh trải qua các thời kỳ từ thời dựng nước Văn Lang đến bây giờ.
Quyền năng Phật Thích Ca ư. Phải nói là không đủ khả năng làm nổi việc đó. Vì chỉ cần một đời Hùng Vương, cũng đã có vô số Thần , Thánh, Chúa, Tiên, rồi. Nói chi đến 41 đời Hùng Vương. Phải nói là Bụt, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trùng trùng. Chưa kể đến các triều đại từ thời An Dương Vương sau thời Hùng Vương đến bây giờ. Chỉ cần triều đại thời Đinh Tiên Hoàng. cũng đã có vô số Tiên, Thánh, Thần rồi.
Nói gì đến Hồn Thiên Vua Chúa, Vương, Quan, Tướng Lĩnh từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê trải qua các triều đại cũng đã đếm không hết. Như vậy Hồn Thiên Anh Linh Vua Chúa, Vương, Quan, Tướng Lĩnh năm nghìn năm phải nói là vô cùng khủng khiếp.

– Vì thế Phật Thích Ca không có khả năng, cũng như quyền năng cứu nổi dân tộc Việt Nam qua cơn khổ nạn, Cũng như không có khả năng điều khiển nổi Hồn Thiên Vua Chúa, Vương, Quan, Tướng, Lĩnh trải qua các thời kỳ suốt chiều dài năm nghìn năm Văn Hiến đó đâu. Vì các Vua, Chúa Vương, Quan, là Thánh, là Tiên, là Thần, là Bụt, là Chúa rồi.
Chúa Giê xu càng không có đủ quyền năng đó. Nói gì đến Khổng, Lão chỉ đứng nhìn mà thôi. Không dám động đến nữa là khác.
– Vì vậy muốn cứu dân tộc nầy, non sông đất nước nầy qua cơn bỉ cực đến ngày thới lai. Thoát khỏi sự đô hộ giặc Tàu. Không ai ngoài Quốc Tổ Vua Hùng. Vì Quốc Tổ Anh Linh tột thế.
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng mới có đủ quyền năng, điều khiển cả Hồn Thiên Vua Chúa, Vương, Quan, Tướng, Lĩnh. trải qua các thời kỳ cũng như trải qua các triều đại từ thời Hùng Vương dựng nước đến giờ, vào cuộc chuyển xây vận mệnh đất nước. Cứu dân tộc Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam thoát khổ. Có thể nói niệm danh hiệu Quốc Tổ Vua Hùng phù hộ cứu khổ dân tộc Việt Nam, hiệu quả linh nghiệm hơn niệm Phật Thích Ca, Chúa Giê Xu gấp hàng nghìn nghìn lần. Vì Quốc Tổ Vua Hùng là Quốc Tổ dân tộc Việt Nam. Quyền năng tối cao tối linh của dân tộc Việt Nam.

Nguyện cầu Quốc Tổ Linh Thiên
Cứu dân cứu nước bình yên an lành
Tai qua nan khỏi không còn
Việt Nam mãi mãi trường tồn muôn năm
NAM MÔ – A MEN
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s