VĂN MINH MỚI

Đất nước bay giờ, Phụng Rồng bay
Phun châu nhã ngọc đẹp lắm thay
Cội Nguồn Văn Hóa bừng tỏa sáng
Tràn ngập đất trời, khắp đông, tây
Gió xuân trổi dậy, hồn non nước
Không còn khốn khổ, cảnh đắng cay
Việt Nam những bước, văn minh mới
Lạc hậu đẩy lùi, giàu mạnh thế thay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn