SỢ GÌ

Thương người lạc lối ngả sa
Tôn thờ người lạ, bỏ Cha Mẹ mình
Thương người lạc Cội lạc Nguồn
Bơ vơ trong cảnh đường đời bơ vơ
Bác tuy con cháu Việt Nam
Nhưng nào Bác nhớ nước non quê nhà
Di chúc Bác đã nói rồi
Bác đi theo Mác đời đời theo Lê
Bỏ Nguồn bỏ Cội mà đi
Bỏ non bỏ nước mà theo người ngoài
Hộ khẩu Bác đã cắt rồi
Nhập theo Lê- Mác không còn Việt Nam
Hồn thiên sông núi chứng tri
Những lời di chúc còn ghi đành rành
Văn Lang nhà nước Tiên Rồng
Chiếu theo Thiên Luật khó mòng(mong) sót sai
Cội Nguồn Truyền Thống sáng soi
Mặt Trời cứu quốc phá tan gian tà
Những kẻ phản bội Ông Cha
Mảy lông sợi tóc không qua trận nầy
Sợ gì xâm lược Tàu Tây
Sợ gì những kẻ hại dân sợ gì


TRẦN MINH THẮNG.