CHỦ VÀ TỚ
Ôi thế gian, lắm chuyện đời kỳ quái
Có một hôm, tôi vô tình nhìn thấy
Chủ lợi nhiều, nhưng chẳng có cái răng
Răng không có lấy gì để mà ăn
Chủ bật khóc mình mắc lừa Đầy Tớ
Một bài học, ôi muôn đời ghi nhớ
Lợi rất nhiều, nhưng chẳng có cái răng
Mới hay Chồn mẹo Cáo thông
Tớ no Chủ đói mới hay sự đời
Chủ làm, Đầy Tớ ngồi xơi
Chủ ôm chiếu rách, Tớ ngơi son vàng

Chủ thức tỉnh kêu trời khóc đất
Vùng đứng lên, gào thét thật to
Chiến nầy cho Tớ biết tay
Trí khôn lấy lại cho mầy đi toi
Tớ sợ hãi co ro thọ tội
Chủ chợt nhìn Nguồn Cội bước đi
Lạc Nguồn khốn khổ lạ chi
Để cho Đầy Tớ xão gian cỡi đầu

• TRẦN MINH THẮNG.