TRÊN CẢ VĨ NHÂN

TRÊN CẢ VĨ NHÂN

Câu hò vọng cổ nhà kế bên, không lấn áp nổi cha con chú Tư đang nói chuyện với nhau.
Thưa Cha: Sao gọi là trên cả vĩ nhân ?
Chú Tư ra vẻ thông thái nói: Thì là Vĩ Nhân trên cả Vĩ Nhân chỉ có thế có gì đâu mà phải hỏi.
Nghe cha giải thích cũng như không, người con nói Cha cho ví dụ cụ thể. Người trên cả Vĩ Nhân là người như thế nào?
Chú Tư lấy làm ngơ ngác trước câu hỏi của con đành nín thinh. Bà tư thấy vậy liền phì cười. Để Mẹ giải thích thay Cha con.
Ví Dụ : Quốc Tổ Vua Hùng tái sanh để lại Văn Hóa Cội Nguồn. Người nào thực hiện được con đường Quốc Tổ truyền lại chính là Vĩ Nhân.
– Ví như Mác vạch ra con đường Cộng Sản. Lê Nin là người thực hiện thành công con đường Cộng Sản.
– Như vậy người thực hiện thành công con đường Văn Hóa Cội Nguồn chính là Vĩ Nhân.
– Quốc Tổ Vua Hùng người vạch ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn trên cả Vĩ Nhân có một không hai.
Người con lại hỏi: Thưa Mẹ, Nếu nhiều người thực hiện thành công thì sao ? Bà Tư tươi cười nói, thì nhiều Vĩ Nhân chớ sao. Ông Tư khen Bà mới thật sự là nhà thông thái.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s