CHÚ GIẢI: THIÊN BÚT

CHÚ GIẢI
THIÊN BÚT

Thiên : là Trời
Bút : là nói ra Ý Trời, hay viết ra Ý Trời cũng thế.
– Thiên Bút người nói ra Ý Trời không ai khác hơn chính là Quốc Tổ, thừa hành di chí của Trời, nói ra Ý Trời, ghi chép lại Ý Trời. Trở thành Kinh Luân, Thi Bút Văn Thơ. Sử, Triết, vân . v..
Khai mở kho tàng tri kiến tối cao vũ trụ. Truyền bá khắp nhân loại, độ tận nhân loại chuyển hóa hồn linh. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Theo Cơ Long Hoa Rồng Tiên. Kéo dài 84 triệu năm tới mới kết thúc Cơ Long Hoa. Tiếp đến là cơ Liên Hoa Hải Tạng từ tiểu kiếp thứ 15 trở lên.
– Những gì Quốc Tổ truyền lại, đều là Thiên Ý Cha Trời, huyền cơ vũ trụ, nên gọi là Thiên Bút.
Tóm lại : Người nói ra Ý Trời gọi là Thiên Bút.
– Bút ở đây không phải là ngòi bút vô tri. Mà là hành theo di chí của Trời. Nói ra Ý Trời, Viết ra Ý Trời tận độ nhân loại.
Nhơn Bút, làm theo Ý Trời gọi là Thiên Bút hay còn gọi là Bụt. Đấng đại từ đại bi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s