TẤM LÒNG QUỐC TỔ

TẤM LÒNG QUỐC TỔ

Là Quốc Tổ
Ta không bao giờ ép buộc
Là vì Ta tôn trọng tự do
Tôn trọng Quyền Tạo Hóa ban cho
Những Quyền không ai được quyền xâm phạm
Và vì thế, chúng dân có quyền lựa chọn
Theo không theo, là mình tự quyết định cho mình
Sáng suốt mà chọn, không ai có quyền cấm ngăn
* * *
Trở về Nguồn Cội tựa nương
Hay là rời bỏ, cũng không hề gì
Ta chỉ đón tấm lòng thành kính
Quyết theo Ta về chốn Thiên Tiên
Cõi trời ở mãi bình yên
Vĩnh hằng sống mãi, an vui an nhàn
Ta cảm động khi người trở lại
Quyết theo Ta một dạ kính tin
Thời Ta bảo bọc thương yêu
Coi như hạt gạo đã trên bậc sàng
Ta luôn ban phúc cho người
Ba đời chín họ, sáng ngời vinh quang
Quyền lựa chọn, chúng dân tự quyết
Dù là Ta Thiên Đế Chí Tôn
Cũng không được phép cản ngăn
Luôn luôn tôn trọng tự do, Nhân Quyền
Dù Quyền năng thay Trời hành đạo
Nhưng lòng Ta không tạo ý riêng
Chỉ theo Thiên Ý mà thôi
Sống theo Luật Tạng không theo ý mình
Nên Ta mãi công minh chính đại
Mãi công bằng không hại một ai
Có tội Thiên Luật chuyển xây
Tan tành cơ nghiệp, tiêu tan chẳng còn
Theo Ta , Ta có trách nhiệm giữ gìn
Vì Ta là Đấng nhân từ đại bi
Là Quốc Tổ, không bỏ một ai
Nghèo, giàu, tàn tật, ngu si, dại khờ
Lòng thương hết, Đồng Bào Thiên Hạ
Như thời xưa Bách Việt Văn Lang
Thương dân luôn mãi như con
Chăm lo hạnh phúc cho dân yên lành
Là Quốc Tổ, thay Trời ban phúc
Cho những ai, vì nước vì non
Những ai truyền bá kinh thơ
Lập công cứu nước trong ngơn hội nầy
Ta có quyền thay Trời lựa chọn
Những hạt Ngọc đã được chính minh
Kế thừa di chí Cha Ông
Làm cho đất nước non sông thanh bình
Cũng có quyền gồm thâu phước đức
Làm tiêu tan quyền thế ác gian
Vô vi chuyển hóa hữu vi
Hết mong làm hại nước non, dân tình
Đáng lý ra mười phần hết bảy
Vì có Ta tất cả bình yên
Hãy xem Trung Cộng nay mai
Máu loang đỏ thắm khắp nơi ngập tràn
Đâu như nước Việt yên bình
Vì Ta trở lại vận hành huyền cơ
Ta là Thiên Đế Chí Tôn
Vượt qua phàm tục, không như tục phàm
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Phải đâu danh lợi , chức quyền mà ham
Ta không ép buộc theo Ta
Nhưng mà phản nước hại dân coi chừng
Cơ Trời Ta phải đăng đàn
Phân Minh phán xét rõ ràng phân minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s