ĐỒNG LÒNG

ĐỒNG LÒNG

Đồng là dân tộc đồng bào
Đồng là con cháu Tiên Rồng Việt Nam
Đồng cùng Nguồn Cội Cha Ông
Đồng cùng chung một nước non giữ gìn
Đồng đi trên một con đường
Tự do Dân Chủ , Nhân Quyền cùng đi
Công bằng bình đẳng như nhau
Chung tay đoàn kết đắp xây sơn hà
Lòng là trung hiếu nước nhà
Tấm lòng vì nước sơn hà Việt Nam
Tấm lòng quyết đuổi ngoại xâm
Tấm lòng gìn giữ non sông cõi bờ
Tấm lòng Quốc Tổ tôn thờ
Tấm lòng vì Cội vì Nguồn chung tay
Đồng lòng đồng khổ đồng cam
Đồng chung vui hưởng nước non thanh bình
Đồng lòng trọn vẹn tâm tình
Việt Nam đẹp mãi muôn đời Việt Nam
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s