ĐỒNG LÒNG

Đồng là dân tộc đồng bào
Đồng là con cháu Tiên Rồng Việt Nam
Đồng cùng Nguồn Cội Cha Ông
Đồng cùng chung một nước non giữ gìn
Đồng đi trên một con đường
Tự do Dân Chủ , Nhân Quyền cùng đi
Công bằng bình đẳng như nhau
Chung tay đoàn kết đắp xây sơn hà
Lòng là trung hiếu nước nhà
Tấm lòng vì nước sơn hà Việt Nam
Tấm lòng quyết đuổi ngoại xâm
Tấm lòng gìn giữ non sông cõi bờ
Tấm lòng Quốc Tổ tôn thờ
Tấm lòng vì Cội vì Nguồn chung tay
Đồng lòng đồng khổ đồng cam
Đồng chung vui hưởng nước non thanh bình
Đồng lòng trọn vẹn tâm tình
Việt Nam đẹp mãi muôn đời Việt Nam
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN