QUỐC TỔ THỜ TRỜI
HAY THỜ CHA TRỜI CŨNG THẾ

Quốc Tổ Hùng Vương chính là Chí Tôn Thiên Đế. Là con Cả Cha Trời . Anh cả năm màu da anh em. Da Trắng hành kim, Da Chàm hành mộc. Da Đen hành thủy. Da Đỏ hành hỏa. Quốc Tổ Vua Hùng Chí Tôn Thiên Đế, Da vàng hành thổ, trung ương. Kim, Mộc, Thủy. Hỏa. Da vàng thuộc giống dân Hồng Ngọc. Quốc Tổ Hùng Vương Không những anh cả năm màu da anh em. Mà còn là Anh Cả da vàng từ khi nhân loại con người ra đời.

Chúa Giê xu Anh là Cả của giống dân Bạch Ngọc da trắng, hành kim. Chúa Giê su, thờ Chúa Trời hay Cha Trời cũng thế. Không khác gì Quốc Tổ Vua Hùng đều thờ chung Đức Cha Trời.
Đức Chúa Giê su theo hạnh nguyện giáng trần là Đấng chuộc tội thay cho con người. Vì con người thường phạm tội nghịch lại Thiên Ý Cha Trời.

Còn Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm xuống trần, trở thành Quốc Tổ Vua Hùng không phải là Đấng chuộc tội. Mà làm theo di chí của Đức Cha Trời, Nói ra Văn Hóa Cội Nguồn. Siêu độ Hồn Linh con người, Văn Hóa Cội Nguồn chính là Nền Hiến Pháp Văn Lang Quốc Đạo dân tộc.

Chí Tôn Thiên Đế, Quốc Tổ Vua Hùng không những là anh cả, của những anh cả trong năm màu da anh em. Trong đó có Chúa Giê xu anh cả giống dân Bạch Ngọc Da Trắng hành kim. Phật Thích Ca Anh cả giống dân Da Chàm Bích Ngọc hành thổ.

Nói Tóm Lại :
Quốc Tổ Hùng Vương, Chúa Giê xu, Phật Thích Ca đều tôn thờ Chúa Trời hay Cha Trời cũng thế. Cũng chỉ tôn thời một đáng Tạo Hóa Tổ Tiên ấy mà thôi. tuy danh xưng có khác nhau.

Ở vào thời Thánh Đức, tức là Kỳ Ba . Quốc Tổ Vua Hùng, tức là Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm trở lại trần gian thừa hành di chí Cha Trời khai mở hội Long Hoa, nơi trần thế giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 9. Đến giữa tiểu kiếp thứ 10 khai mở hội Long Hoa trên cung Trời Đao Lơi thiên. Tức là tần trời thứ hai Thượng Đà La trên đỉnh núi Tu Di.

Quốc Tổ Vua Hùng cũng chính là Quốc Vương Thỉ Tổ. Quốc Vương Thỉ Tổ lâm phàm, thời hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa lâm làm, Trong đó có Đức Chúa Giê xu và Phật Thích Ca. Tận độ nhân loại vể trời.

Thiên Tử tối cao vũ trụ xuống trần chính là Anh Linh Quốc Tổ Vua Hùng. Quyền năng cũng như trí huệ không thể nghĩ bàn. Thông báo cho toàn nhân loại biết, Cũng như con cháu Tiên Rồng nương về Quốc Tổ để hành sự. Trước hết là cứu lấy nước nhà Việt Nam. Rồi từ Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn tỏa sáng ra khắp năm châu bốn biển độ tận nhân loại con người về trời.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN