CHÚ GIẢI: ÁC TRÍ, PHÀM TRÍ, THÁNH TRÍ

CHÚ GIẢI: ÁC TRÍ, PHÀM TRÍ, THÁNH TRÍ

  Sự hiểu biết có hạn, chưa đạt đến tầm cao. Chủ Nghĩa Mác, Lê, vô thần Cho rằng: Những gì mắt thấy, tai nghe, tay sờ đụng mới thật sự là có.
– Còn những thứ không thấy, không nghe, không sờ đụng là không có. Nên cho rằng chết là hết nào ai thấy Linh Hồn đâu, chỉ có tàn bạo mới thật sự là chân lý, Không độc ác không thành trượng phu.
– Thưa các Hiền Nhân Trí Thức. Điện có ai thấy đâu, sóng điện trùng trùng lớp lớp xung quanh ta nhưng tai chúng ta không nghe, mắt chúng ta không thấy, nhưng nó luôn hiện hữu trong ti vi, trong máy tính, trong điện thoại, Điện cho ta nhiều lợi ích vô cùng. phải nói là vô tận. Thế mà chủ nghĩa vô thần nói, những gì không thấy, không nghe, không sờ đụng là không có. Có thể nói với con mắt Ác Trí phàm thì làm gì thấy được vật thể Vô Vi, chỉ khi nào vật thể Vô Vi hiện ra sắc tướng hữu vi thì mới thấy được. như sóng điện Vô Vi hiện ra trong máy tính, điện thoại, ti vi thì mới thấy được.
– Thưa các Hiền Nhân Trí thức. có ai thấy được không khí đâu, nhưng không khí cho ta hơi thở sự sống, nhờ khí mà muôn loài vạn vật tồn sinh, Không khí cũng là vật thể Vô Vi nên khó mà tai nghe, mắt thấy, tay sờ đụng được. Chỉ khi nào không khí động chuyển thì ta mới nhận ra. Không khí luôn ở xung quanh ta, Thế mà Mác, Lê chủ nghĩa vô thần cho rằng Mắt không thấy, tai không nghe, tay không sờ đụng được là không có. một sự nhận thức có hạn sai lầm như vậy, Nên cho rằng chết là hết, dẫn nhân loại đi vào con đường ác làm hại linh hồn. Đưa linh hồn con người xuống các tầng Địa Phủ. không mong cơ hội trở lại đầu thai làm người.
Tóm lại : Những vật thể Vô Vi như điện, không khí, Linh Thể Linh Giác Linh Hồn. Mắt thường không thể thấy, không phải là không có. Những ai có mắt huệ thì nhìn thấy sóng điện, không khí, cũng như Linh Thể Linh Giác Linh Hồn một cách rõ ràng. Có thể nói thấy rõ như trong lòng bàn tay.
– Chủ nghĩa Vô Thần vì không thấy được vật thể Vô Vi, cũng như Linh Giác Linh Hồn. Cho rằng chết là hết đã dẫn con người đi vào cảnh giới ác, Linh Hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu nhiều sự khốn khổ, mất kiếp người muôn khiếp khó trở lại khổ thay, thương thay. Ai mà nở ghét những con người Linh Hồn sắp sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. chịu muôn nghìn kiếp hành hình. không có cơ hội đầu thai làm người. Thương thay thương thay.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s