NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN

NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN

Kính thưa các Thiện Nhân Trí Thức, những tư tưởng lớn vì nhân loại vì tương lai của đất nước Việt Nam, Sự gắng sức của các Thiện Nhân Trí Thức là đưa dân tộc Việt Nam vượt lên tất cả, tự làm chủ Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh non sông đất nước.
Nếu các Thiện Nhân Trí Thức không có Bảo Vật trong tay Văn Hóa Cội Nguồn, thời các Thiện Nhân Trí Thức lấy gì để mà truyền bá tận độ nhân loại trở về chủ nghĩa Đại Đồng, vượt qua chủ nghĩa Cộng Sản, thậm chí chủ nghĩa Tư Bản. Vượt qua các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đi đến hợp chủng nhân loại đại đồng thống nhất toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng.
Vì thế Tạo Hóa cũng là Chúa Trời hay Như Lai cũng vậy.
Nam Mô- A Men.
Nam : là Trong:
Mô : là Hư Không.
Nam Mô có nghĩa là niệm Bản Thể Hư Không Tạo Hóa Như Lai.
A Men: Có nghĩa là Như Ý
Như vậy niệm Nam Mô A Men. Là niệm Bản Thể Hư Không Như lai, Như Ý. Cầu chi đặng nấy. Vì Bản Thể Tạo Hóa Như Lai chỗ nào cũng có. Có cảm liền có ứng không sót mảy lông. Nhờ bốn chữ Nam Mô A Men Quốc Tổ đã tương thông với Tạo Hóa Cội Nguồn Vũ Trụ, hành sự theo Thiên Ý Cha Trời chuyển hóa khai sinh ra Quốc Bảo thành những bộ kinh Vũ Trụ. Truyền trao lại cho hậu thế, để các Ngài chuyển xoay toàn cầu cứu nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng.
Hiện thân của Nam Mô A Men chính là Thiên Ấn Hình Quả Tim Vũ Trụ , Chính Giữa Quả Tim Vũ Trụ Có Hình Thập Tự Giá. Thiến Ấn Tối Linh. Có Công Năng Hiệu Triệu. Hiệu Lệnh Tất Cả, Quỉ Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa .
ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.
***
Không nên có ý bình luận phàm tục, trong những lời kinh văn nầy
***
CAO ĐỨC TOÀN
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s