ĐỀ 30

Văn Học Nghị Luận

Muốn được bình yên thoát khỏi nanh vuốt ngoại xâm cũng như đói nghèo lạc hậu, không còn con đường nào khác phải đi theo lộ trình huyền cơ Thiên Ý mà Cha Trời đã an bày cho Dân Tộc Việt Nam. Thì mọi việc trở nên dễ dàng làm một hiệu quả đến mười. Huyền Cơ Thiên Ý chỉ rõ không phải bây giờ mà cả hàng trăm năm trong các câu sấm chỉ dạy các Đấng bề trên. Là toàn Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước cùng nhau trở về Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc chung tay xây dựng lại cuộc sống theo Thiên Ý tức là xóa bỏ Thể Chế độc tài độc trị chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Ý Trời đã thế Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải làm theo Ý Trời thuận Thiên thì mọi chuyện dễ dàng, nghịch Thiên thời đi vào diệt vong bị Trung Cộng hãm hại nhất định là như vậy.

Hãy khôn ngoan thuận theo Thiên Ý huyền cơ vũ trụ. Con cháu Tiên Rồng mới tránh khỏi tiêu vong trở thành nô lệ Trung Cộng. Nhất là nhận lấy nhiều đại họa, dẫn đến những chết chóc thảm sầu, cái chết vô nghĩa, cái chết nhục nhã không tiếng vang, mà còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Hãy làm theo Thiên Ý có nghĩa Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn tiếp nhận ánh sáng Thiên Ý Mặt Trời thứ áng sáng làm tan biến bao nỗi sợ hãi, tan biến ảm đạm đen tối của cuộc sống.

Bức tranh chia bè rẽ phái, tương tàn anh em nồi da xáo thịt không còn, thời thế quang minh hiểm họa kiếp nạn Việt Nam cũng chấm dứt nhất là hiểm họa ngoại xâm cũng biến mất. Thay vào vào đó là dân giàu nước mạnh an vui hạnh phúc.

Cội Nguồn đã tỏa sáng thì Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng cũng phải đi vào tỏa sáng, còn chần chờ gì nữa mà không trở về với Cội với Nguồn niềm hi vọng đã ở ngay trước mắt, vì cơ Trời đã đến với Dân Tộc Việt Nam một con tốt cũng làm nên đại nghiệp. Huống chi Dân Tộc Việt Nam trở về Cội Nguồn phát huy quang đại dùng Văn Hóa Cội Nguồn chuyển xoay nhân mở ra thời đại mới, thời đại Văn Minh Văn Hóa Tinh Thần, Chủ Nghĩa Đại Đồng rạng danh năm châu bốn biển. Nhân loại toàn thế giới hướng về Việt Nam.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn thì đất nước liền thay đổi, nở cành xanh ngọn, đơm hoa kết quả ngay. Nhất là đơm hoa trí huệ Giác Ngộ. Kết quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, không có một Dân Tộc nào sánh kịp. Dân giàu nước mạnh là chuyện bình thường có thể nói nước Việt Nam dần dần trở thành thiên đàng trần thế.

Tóm lại: Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đi vào đại loạn là do lạc Cội mất Nguồn, bóng u minh bao trùm non sông đất nước. Bao kiếp nạn tai họa thi nhau ập xuống khốn khổ vô cùng.
Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn thời bao kiếp nạn tai họa liền biến mất. Hãy làm theo lời dạy Quốc Tổ. vì lời dạy Quốc Tổ chính là Thiên Ý Cha Trời. Quốc Tổ chính là Quốc Vương Thỉ Tổ, Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Tổ Đương Kim Vũ Trụ. Chuyển Luân Pháp Vương Vũ Trụ, Cai Quản vũ trụ cũng như nhân gian 84 triệu năm tới đến tiểu kiếp thứ 15 mới viên mãn. Không trở về Cội Nguồn thì đi đâu, những ai ra phò Thiên Ý giai đoạn đầu đều là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, giáo hóa vô lượng cõi nước trời mãi mãi. Còn 84 triệu năm tới là nói ở trần gian mà thôi. Có nghĩa là 84 triệu năm tới có lại có Giáo Tổ Đương Kim Vũ Trụ kế tiếp ra đời cuối tiểu kiếp thứ 14 chuyển sang tiểu kiếp thứ 15, giống như Chí Tôn Quốc Tổ Đương Kim Vũ Trụ ra đời cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Giai đoạn lập quốc, giai đoạn tận độ, giai đoạn phong danh. Tức là đi vào hội Long Hoa, kỳ ba Thượng Ngươn Thánh Đức đầu thế kỉ 21, kỉ nguyên 300 nghìn năm. Giai đoạn thọ ký kế vị Tổng Đà La Ni Tạo Hóa trên hư không cõi trời Đà La Thiên, tức là trên hư không cõi trời Đao Lợi Thiên giữa tiểu kiếp thứ 10.

Văn Học Nghị Luận là văn học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa, được mệnh danh là văn học cá Chép hóa Rồng. Khi hội ngộ giác ngộ được hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Ý Thức Nhận Thức coi như tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, một Dân Tộc bình thường khi thấu hiểu được Văn Học Nghị Luận Dân Tộc ấy trở thành Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————