TRUYỀN KINH

Truyền kinh từ buổi về Nguồn
Nệ gì gian khổ, tháng ngày lập công
Truyền kinh đến tận xa xăm
Nhờ qua Facebook, cũng như Google
Nhịp cầu Intrernet khắp cùng
Năm châu bốn bể đại cầu khắp nơi
Kinh thơ Thiên Ý Trời Cha
Thậm thâm vi diệu không sao nghĩ bàn
Quên luôn năm tháng ngày giờ
Miễn sao truyền được cứu người tai qua
Truyền kinh phước đức hà sa
Lập công trong hội kỳ ba vận nầy
Làm cho nhân loại yên bình
Không còn khốn khổ dứt đường thương đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn