BUỒN THƯƠNG LẠC LOÀI

Xa Nguồn Đạo Đức Ông Cha
Nước non cũng phải buồn xa nỗi buồn
Buồn người đã bỏ quê hương
Buồn cho tan tóc, buồn thương lạc loài.

“Người rời xa Nguồn Cội khó mà gặp được chân lý Đại Đồng. Chân lý cao tột của vũ trụ. Từ Cội Nguồn bản thể Đại Đồng, Bình Đẳng, Độc Lập, Tự Do sinh ra tất cả. Tất cả giác ngộ trở về là một, tất cả chỉ là vũ trụ sự sống của bản thể khai hóa mà thôi.”.
*********
Cao Đức Thắng.