NÁT TAN PHEN NẦY

Thời mạc vận, giặc thừa cơ hội
Cướp đất đai, xâm lược Việt Nam
Lũ giặc ngươi, đất trời tru diệt
Lũ ngoại bang, Trung Cộng ngoại xâm
Rồng Tiên bừng dậy nước non
Phen nầy giặc phải vùi chôn phen nầy
Sóng gào bão dậy ầm ầm
Cội Nguồn sấm chớp Tiên Rồng bủa vây
Thiên La Địa Võng Đông, Tây
Phen nầy giặc phải tiêu bay xác hồn
Hào hùng nước Việt hào hùng
Rồng Tiên trổi dậy Cộng Tàu đi tiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn