ĐẤT NƯỚC CHUNG,

Nước non, nào phải đảng các Ngài
Giành lấy mà chi, cảnh độc tài
Cái quyền thừa kế, ai cũng có
Toàn dân là chủ, chẳng riêng ai
Có tài có đức, dân tôn kính
Bầu lên vì nước, vì tương lai
Non sông đâu phải, tranh giành lấy
Mà phải chung tay, đắp cùng xây
Đảng nào cũng phải, vì non nước
Đảng không vì nước, đảng vì ai ?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn