THIẾT LẬP LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO VIỆT NAM
KHÔNG NGOÀI VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Nếu dùng vũ khí, cũng như sức mạnh quyền lực, quân lực. Thậm chí là bạo lực, Thiết lập lại sư bình yên lâu dài cho non sông đất nước Việt Nam. Thời là chuyện hoan tưởng ảo tưởng. Vì đã đánh mất căn bản Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Sa lầy vào chủ nghĩa độc tài độc trị. Thắng là Vua thua cho là giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Con Sói trước diệt con Sói sau tiếp nối.
Mạnh như Hít ler Đức Quốc Xã . Tàn bạo thủ đoạn gian hùng như Mác Lê, giấc mộng thống lĩnh thế giới cũng phải tiêu tan thành mây khói. Kết quả thảm hại vô cùng. Vì đánh mất căn bản Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Lún sâu vào độc tài độc trị.
– Vì vậy muốn thiết lập lại sự bình yên cho Việt Nam, không ngoài đấu tranh ôn hòa, nhất là đấu tranh bằng Văn Hóa. Thay cho đấu tranh bạo lực, súng đạn, gươm đao giáo mác. Kết quả của sự đấu tranh ôn hòa, đấu tranh bằng Văn Hóa đêm lại kết quả trên cả sự mong đợi. Tà khó mà thắng chính. sự đấu tranh chính nghĩa tuy đầy cam go và sự nhẫn nhục. Sự thắng thua không thể trong chốc lác, mà phải có thời gian. Sự thành bại. Không phải từ Mĩ, Nga, Trung nào làm được. Mà phải do Dân Tộc Việt Nam tự chọn lấy con đường Tự Do. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ công bằng bình đẳng. Dân Tộc Việt đã nhận thức được trào lưu Văn Minh thế giới. Sự nhận thức ấy dân tộc Việt Nam cần vươn lên sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Phải thừa nhận rằng. Hiến Pháp, Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ công bằng bình đẳng là Hiến Pháp đỉnh cao Văn Minh thời đại Hiến Pháp Hoa Kỳ đã chứng minh điều đó.
****

VĂN HÓA CỘI NGUỒN