VUI KHỔ DO MÌNH

Ai ơi vui khổ do mình
Đã gieo ác nghiệp mong lành được đâu
Phúc lành nhờ thiện mãi gieo
Vinh hoa vì bởi có công cứu người
Ở đời vui khổ hai đường
Xưa nay là thế không gì đổi thay
Hại người nhận lấy họa tai
Cứu người thời được an vui phúc lành
Thiện lòng thời được về trời
Ác tâm sa đọa linh hồn hết mong
Chi bằng theo bước Cha Ông
Thương dân yêu nước truyền kinh độ đời
Khổ vui đều bởi do mình
Đã gieo ác nghiệp mong lành được đâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn