ĐÃ CÓ CẦU THỜI CÓ ỨNG

ĐÃ CÓ CẦU THỜI CÓ ỨNG
DÒNG THƠ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG TÊN TỘI ĐỒ

Nghìn năm nhìn thấy cảnh nầy
Mới hay Nam Việt lắm người khùng điên
Cắn càn nhân loại anh em
Nhất là cắn cả người dân vì mình
Nguyền rủa thời chẳng ăn nhằm
Hận chi những kẻ thua loài mọt sâu
Chúng sanh ra đã làm yêu
Làm bầy lan sói , hại dân hại đời
Ác chúng tội lỗi ngập đầu
Lưới trời lòng lộng nhưng thời thoát đâu
Huyền cơ đã ứng theo sau
Ý trời khó thoát chạy đâu khỏi trời
Thánh Thần y lệnh Vua Hùng
Tùy theo nặng nhẹ Thánh Thần ra tay
Hãy tin nhà nước Tâm Linh
Văn Lang Thần Thánh thi hành ý thơ
Báo cho tất cả mừng vui
Chờ xem kết quả xử phân phản nòi
Nếu không sám hối tội đồ
Y lệnh đoạt hồn hủy xác tiêu bay
Giam vào địa phủ không xa
Chờ ngày xét xử, hồn tiêu mất hồn
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s