CHÚ GIẢI ÂU CƠ

Mẹ Trời rất giống Quang Âm
Quang Âm giống Mẹ lừng danh lẫy lừng
Giống Mẹ đức tánh đại từ
Từ Bi thương hết muôn loài chúng sanh
Quang Âm giống Mẹ Âu Cơ
Con mà giống Mẹ, khác chi người trần
Sinh con giống Mẹ chuyện thường
Nhìn con biết Mẹ, rõ thời con ai
Sinh con giống Mẹ giống Cha
Không giàu ba họ , cũng lên quan quyền
Giống Rồng thời nở giống Rồng
Điu điu thời nở ra dòng điu điu
Quang Âm giống Mẹ bao nhiêu
Tương thông linh ứng bấy nhiêu nhiệm mầu
Quang Âm thành Phật từ lâu
Nhưng vì tận độ chúng sanh chưa tròn
Chúng sanh còn khổ quá nhiều
Vẩn còn Bồ Tát, chưa vào Phật Ngôi
Quang Âm nương lực Âu Cơ
Thần thông vô tận vô biên khắp cùng
Tánh nghe khắp cả đất trời
Nghe cùng pháp giới, khắp thời tam thiên
Nghe trong tất cả hồn linh
Những gì khốn khổ, tội tình, phước muôn
Quan Âm xuống thế từ lâu
Chờ ngày hội ngộ Chí Tôn xuống trần
Trợ duyên tận độ nhân tình
Thượng ngơn Thánh Đức hội nầy kỳ ba
Mở màng khai hội Long Hoa
Rồng Tiên tỏa sáng hà sa đất trời
Quang Âm giống Mẹ tuyệt vời
Hể càng giống Mẹ thời càng đẹp xinh
Giống 32 tướng tốt uy linh
80 mươi vẻ đẹp dạng hình Âu Cơ
Thấy Quang Âm như thấy Âu Cơ
Vì Quang Âm giống Mẹ không sai tí nào
Quang Âm khác Mẹ chỉ vì
Thần thông hữu hạn, không bì Âu Cơ
Mẹ Trời pháp lực vô biên
Là do Tạo Hóa Tổ hiện thân, Tiên Người
Thần thông khai lập đất trời
Tam thiên vũ trụ , vạn loài chúng sanh
Thần thông vô hạn vô biên
Quang Âm con cái làm sao bì người
Quang Âm nương theo Mẹ Trời,
Nghe trong thân mẹ khắp cùng tháy nghe
Quang Âm có hai cái nghe
Nghe trong Tâm Thức, nghe trong Cội Nguồn
Quáng Âm là thế diệu kỳ
Nghe thời hết thảy, không gì không nghe
Mỗi lần cầu nguyện Quáng Âm
Vô cùng linh ứng không sai tí nào
Niệm luôn đức Mẹ , Mẹ Trời
Âu Cơ Địa Mẫu Mẹ Trời tối linh
Cầu chi đặng nấy chẳng sai
Một câu niệm Mẹ cũng siêu về trời
Huống chi thờ cả hai người
Hương hoa trà quả , nhang đèn cúng dâng
Người nầy muôn vạn khiếp sau
Đứng đầu đại chúng, sang giàu quyền uy
Lời thơ đã giải rõ thông
Quang Âm giống Mẹ y chang, hai người
Con Trời phải giống Mẹ Trời
Con mà giống Mẹ vạn đời anh linh
Quyền năng vô tận vô biên
Quang Âm vì thế lừng danh lẫy lừng
Chỉ cần tưởng nhớ đến người
Vô lượng tội ác tức thời tiêu tan
Nam Mô, A Men.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn