Ý TRỜI KHÓ CHỐNG

Ý TRỜI KHÓ CHỐNG

Việt Nam Trời đã chọn rồi
Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng tối cao
Thay trời chuyển hóa huyền cơ
Lập đời Thánh Đức vinh quang nước nhà
Những ai xem nhẹ Cội Nguồn
Khó mong thấy được con đường lên mây
Kỳ ba hiển Thánh là đây
Con đường đoàn kết thế nhân toàn cầu
Những ai lạc Cội lạc Nguồn
Vinh Quang chẳng thấy, lại còn khốn nguy
Cội Nguồn sáng tỏ đường đi
Cơ Trời đã định hiệp theo để thành
Thuận theo Thiên Ý trường tồn
Nghịch lại Thiên Ý lấp vùi tối tăm
Ý Trời Thiên Ý chuyển xây
Vua Hùng Quốc Tổ làm theo Ý Trời,
Mấy ai trên cõi đời nầy
Chống Trời tồn tại, có rày mấy ai
Cơ trời đã chuyển mùa xuân
Mấy ai mãi sống theo đông mấy người
Cơ trời đã chuyển ban ngày
Mấy ai sống kiểu theo rày ban đêm
Có chăng chỉ kẻ khùng điên
Hay là tăm tối khác chi bị mù
Ý Trời xóa bỏ độc tài
Chuyển sang Dân Chủ, Nhân Quyền tự do
Lòng dân đã ứng hiệp theo
Ý Trời khó chống, thuận theo trường tồn
Con người thời có trí khôn
Biết cơ biết vận mới nên con người
Ý Trời đã chuyển vận thời
Không ai chống lại cơ trời được đâu
Thuận Thiên thời được bình an
Nghịch Thiên nhất định tiêu tan cơ đồ
Hãy theo Quốc Tổ Vua Hùng
Thuận theo Thiên Ý, chung cùng đắp xây
Nhân Quyền Dân Chủ tương lai
Tự do hạnh phúc công minh công bằng
Sống theo Hiến Pháp yên lành
Tam Quyền phân lập nở nhành hương thơm
Dân giàu nước mạnh bay lên
Muôn năm độc lập, bình yên đời đời
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Vinh quang tỏa sáng khắp thời năm châu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s