VẸN TOÀN ĐỨC NHÂN

Trông đợi gì, những người lạc Cội
Hãy tự mình, tìm lại mùa xuân
Tự mình làm chủ bản thân
Đi theo tiếng gọi Cha Ông trở về
Là người Việt, không lìa Nguồn Cội
Dù ra đi, đến tận chân trời
Cũng không bỏ Cội bỏ Nguồn
Hiếu, trung, nhân, nghĩa, vẹn toàn đức nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn