XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤU TRANH: ĐA NGUYÊN, NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ ?

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤU TRANH.
ĐA NGUYÊN, NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ.

I, Đấu tranh Đa Nguyên là gì?
1- Đấu tranh Đa Nguyên là : Đấu tranh xóa bỏ Độc Tài Độc Trị.
2- Đấu tranh đòi hỏi Công Bằng Bình Đẳng, cho mọi thành phần xã hội. Công Bằng Bình Đẳng các Tổ Chức Chính Trị, các Đảng Phái. Tôn Giáo, Đạo Giáo. Công Bằng Bình đẳng các sở hữu Tư Nhân, Tập thể. Ai cũng như ai không ai khác ai.
– Như vậy: đấu tranh Đa Nguyên không phải là đấu tranh Dân Chủ, hay đấu tranh Nhân Quyền. Mà là đấu tranh đem lại sự Công Bằng Bình đẳng trong các thành phần xã hội. Đảng Phái Chính Trị. Tôn Giáo, Đạo Giáo. Các thành phần Kinh Tế. Đấu tranh Đa Nguyên là đấu tranh đóng góp xây dựng nền Hiến Pháp Minh Chính. Luật Pháp Minh Chính đem lại Công Bằng Bình Đẳng cho tất cả mọi thành phần xã hội.


II, Đấu Tranh Nhân Quyền là gì ?
1- Đấu tranh Nhân Quyền là: Đấu tranh đòi Quyền Cơ Bản con người, mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người, những Quyền Cơ Bản , bất khả xâm phạm. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ,
2- Nhân Quyền là Quyền Tạo Hóa ban cho, không ai có quyền cướp đi, mà phải tôn trong được thực thi trong đời sống con người. Một định luật căn bản Quyền con người ngay từ khi con người ra đời, đến tận bây giờ cũng không gì thay đồi. Từ sơ khai nguyên thỉ, cho đến thời Văn Minh Hiện Đại.


III, Đấu Tranh Dân Chủ là gì?
1- Đấu tranh Dân Chủ là đấu tranh đòi lại Quyền Cơ Bản của Dân. Dân là cái Gốc của xã hội. Cái Gốc sanh ra Nhà Nước, cũng như sanh ra Chính Quyền.
2- Dân là Gốc xã hội, trở thành Dân Chủ.
– Dân có quyền quyết định người lãnh đạo đất nước qua lá phiếu của người dân.
– Dân có Quyền lựa cho ai, là người đại diện cho dân.
– Chỉ có Toàn Dân mới có Quyền quyết định vận mệnh đất nước, Dân Chủ Hóa Dân Chủ là như thế.


Tóm lại : Đấu tranh Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Phải hiểu rõ cơ bản của sự Đấu Tranh. không được lẫn lộn giữa đấu tranh nầy với đấu tranh khác.
– Cuộc cách mạng đổi mới đất nước, là cuộc cách mạng đấu tranh Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, như đã nói trên. Hiểu rõ chủ yếu của ba nguồn đấu tranh nầy. Có như vậy mới đem lại kết quả cao. thành công đại thành công.Cho tương lai đất nước Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s