GIẢ TU

Thời nay nhiều kẻ Tu hành.
Mượn Đạo tạo Đời mượn áo thích Danh.
Chùa to Phật lớn hư Danh.
Tứ Ân bổn phận từ mà chưa thông.
Triết lý Phật học viễn vông.
Tài vật hưởng thụ ham mong trong đầu.
Tu lối Thần Thú ăn sâu.
Tu hành Chánh Nghĩa ngu si hiểu gì.
Thích Ca, Di Đà nhìn thì.
Trong lòng ngao ngán bỏ đi lâu rồi.
Di Lặc giáng thế đang ngồi.
Phân xét những kẻ tu hành giả danh

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn