NHỊ THUYẾT KINH 15
HẠT GIỐNG MAI SAU

Linh hồn nhân loại con người luôn luôn tiến hóa, kiếp nầy kiếp khác đều tích đức hành thiện , tận lực TRUY THIÊN MỆNH để cho con cháu :
Tổ Tiên công đức muôn đời thịnh
Con cháu lưu truyền vạn tuế xuân
“Loài cây cỏ khi còn sống còn biết ra hoa, kết hạt. Để lại sự sống ở thế hệ sau.
Còn chúng ta thì sao, khi còn sống chẳng lẻ không ra hoa kết quả, lập công bồi đức để lại cho con cháu, để lại cho kiếp sau, quá khứ hiện tại và tương lai là mối tương quan cho sự sanh tồn.
Tiến hóa hạnh phúc hay khổ đau ở kiếp tới thì hiện tại chính là nhân tố quyết định”.
***

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG