NHỊ THUYẾT KINH 14

VĂN HÓA CỘI NGUỒN Là kho tàng tri kiến vô tận. cũng là gương soi phản chiếu tất cả.
Không gì là không thấy, Dù cho đó là quá khứ hay vị lai.
Yêu Tinh Quỷ Dữ điều hiện rõ chân tướng, trước Văn Hóa Cội Nguồn.
Những chủ thuyết Lừa dối Mị dân đã ăn sâu vào tâm thức của nhân loại sẽ bị Văn Hóa Cội Nguồn triệt tiêu ra khỏi Căn thân huệ mạng tâm linh của con người.
Tất cả Tôn giáo , Đảng phái , Bè phái , Thể chế , Chế độ trên đất nước Việt nam nói riêng, Thế giới nói chung đều Bái , Quy , Phục Tùng trước Văn Hóa Cội Nguồn,
Do Chí Tôn Quốc Tổ Đương kim Vũ trụ thuyết ra thành : Kinh , Văn , Thơ , Triết ,Truyện và còn nhiều Báu vật quý hiếm nữa . v . v
***

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG.