NHỊ THUYẾT KINH 6

Những gì mắt thấy , tai nghe, tay sờ đụng
Tôi là người trực tiếp chứng kiến
– Cứ mỗi ngày Đức Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng viết ra từ 30 đến 40 bài thơ
– Thơ viết ra không hạn chế
– Ngày nào Đức Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng sức và lực khỏe thì viết ra trên 40 bài thơ
– Ngày nào Đức Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng sức và lực hơi mệt thì viết ra khoảng 30 bài thơ
– Chỉ cần đặt bút là kinh, thơ chảy ra ví như chúng ta mở van thì nước chảy vậy
– Từ cổ chí kim , ở trần gian nầy không có một vị nào làm được, cho dù Phật Tổ là người thông minh nhất trong nhân loại cũng không tới cảnh giới nầy . Tự hào thay cho dân tộc Việt nam có vì QUỐC TỔ .
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG

☆ Văn Hóa Cội Nguồn ☆