NHỊ THUYẾT KINH 2

Những ai bấm Thích, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Những ai Bình luận, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Những ai chuyên học, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Những ai Ca ngợi, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Những ai Chia sẻ, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Những ai Truyền bá, VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Nhất là người truyền bá VĂN HÓA CỘI NGUỒN theo quy luật Tự nhiên họ sẽ thành Phật Tổ , thành Thánh Mẫu.
<< Người nầy sẽ  thành Phật, Thánh , Tiên , Thần , Chúa ngay tại kiếp nầy , trí huệ đạt cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác . Hội Đồng Thánh Đức truy phong công đức về sau. Đều dựa vào lập công nầy .>>
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG

* * *
☆ Văn Hóa Cội Nguồn ☆