NHỊ THUYẾT KINH 5

– Tất cả Linh Hồn thiên hạ cũng từ CỘI NGUỒN mà sanh ra , sức mạnh như Rồng vẻ đẹp như Tiên
– VĂN HÓA CỘI NGUỒN là nội lực sức mạnh của con Rồng Cháu Tiên. Mất VĂN HÓA CỘI NGUỒN là chúng ta rơi vào cảnh nồi da nấu thịt , chiến tranh tương tàn sát hại lẫn nhau vô cùng thê thảm
– Những ai chưa hội nhập CỘI NGUỒN thì chưa thành Đạo
– Vậy nên tất cả anh em con Rồng Cháu Tiên chúng ta khẩn cấp hội nhập VĂN HÓA CỘI NGUỒN , thì việc thành Đạo tính từng ngày ngay trong kiếp nầy.
– Lời nói chân thiệt nghĩa là đây.
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG