NHỊ THUYẾT KINH 1

Muốn Tâm thành Chánh Đẳng Chánh Giác
Không nên bỏ qua VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Người xem nhẹ VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Đừng mong thành Chánh Đẳng Chánh Giác

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG