NHỊ THUYẾT KINH 3
Đức Cha Trời dạy:
– Người nào ĐĂNG 1 bài Kinh , Thơ VĂN HÓA CỘI NGUỒN thì được tính 1 đại lành ( lành Vàng)
– Cứ 1 người xem Kinh , Thơ VĂN HÓA CỘI NGUỒN , thì được tính cho người ĐĂNG Kinh , Thơ đó thêm được 1 điều lành ( nhưng lành bạc). Vô số người xem thì người ĐĂNG vô số điều lành.
– Người xem 1 bài Kinh , Thơ VĂN HÓA CỘI NGUỒN , thì được tính bằng 1 lành ( nhưng lành Đồng)
– Người hiểu được 1 ý trong bài Kinh , Thơ chính tâm của họ đã mọc Kim cương, muôn đời vạn kiếp thọ hưởng phước điền.
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG